REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.ness-lighting.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ness-lighting.com

Sklep prowadzi:

NESS LIGHTING Kamil Sendorek
Kokotów 873
32-002 Węgrzce Wielkie
NIP: 6831949690, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: info@ness-lighting.com;
 • pod numerem telefonu: +48 698 913 082;
 • formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ness-lighting.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

5. Cennik umieszczony na stronie internetowej www.ness-lighting.com ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep Internetowy.

5. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Sklepu Internetowego za szkody wyrządzone ich działaniem.

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i asortymentu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym www.ness-lighting.com przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez wyżej wymienioną stronę internetową, telefonicznie pod numerem +48 698 913 082 lub e-mailem pod adresem: info@ness-lighting.com – za wyjątkiem przerw technicznych. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty wymagają samodzielnego montażu przez osoby do tego uprawnione.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%).

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Klienta, w jednej z form, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep Internetowy drogą elektroniczną oraz zaakceptowanie przez Klienta terminu dostępności zamówionego towaru.

5. O potwierdzeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany przez Sklep Internetowy poprzez e-mail. Sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o przyjęciu zamówienia do realizacji, o dostępności zamówionego towaru oraz terminie i sposobie realizacji zamówienia.

6. Jeżeli Klient podał nieprawdziwe, niepełne będą błędne dane, Sklep Internetowy podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych imię i nazwisko oraz numeru telefonu lub email, umożliwiający pracownikom Sklepu weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

8. W przypadku składania zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki lub całości wartości zamówienia. Sklep Internetowy przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu zaliczki lub wpłaty całości na koncie Ness Lighting.

9. Jeśli Klient niebędący Konsumentem w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, opłata wstępna/zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Termin realizacji – przybliżony termin realizacji podany jest na karcie produktu i jest każdorazowo potwierdzany przez Sklep Internetowy przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta. W razie zmiany terminu dostawy, Klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

11. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Większość dostaw realizowana jest na koszt Ness Lighting. Dostawa towaru o większych, niestandardowych gabarytach jest wyceniana indywidualnie. Koszt takiej dostawy będzie podany Klientowi przed złożeniem zamówienia.

12. Montaż – firma Ness Lighting oferuje towary bez montażu. Jeśli Klient jest zainteresowany montażem możemy wycenić go w zewnętrznej firmie specjalizującej się w montażu lamp.

13. Faktura – jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep Internetowy, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

14. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

15. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie za zamówienie, wyznaczonym przez Sklep Internetowy, w wysokości wynikającej z umowy sprzedaży, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym klienta, w wypadku bezskutecznego upływu tego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.491 kodeksu cywilnego.

16. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy (przesyłki zwrotnej do naszego magazyny) a także poniesienia kosztów ponownej dostawy, która będzie realizowana po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji. Towar nadany zostanie pierwszym możliwym transportem, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z klientem. Koszty są uzależnione od ilości produktów w zamówieniu oraz od ich gabarytu.

III. Terminy realizacji

1. Termin realizacji – przybliżony termin realizacji podany jest na karcie produktu i jest każdorazowo potwierdzany przez Sklep Internetowy przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta. W razie zmiany terminu dostawy, Klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

2. Dzień wysyłki towaru z magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki nie są dostarczane w soboty, niedziele i Święta, wyjątkiem stanowią potwierdzone/uzgodnione dostawy z klientem. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, lub własnym środkiem transportu.

4. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wytwarzane na specjalne zamówienie Klienta. Każda z lamp może różnić się wieloma parametrami, w związku z czym terminy realizacji są różne.

a) Produkty zamawiany na specjalne zamówienie. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego. W razie zmiany terminu dostawy Klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

IV. Formy płatności

1.W Sklepie Internetowym płatności można dokonywać w następujący sposób:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy o numerze:

59 1910 1048 2110 5052 3354 0001

Ness Lighting Kamil Sendorek, Kokotów 873, 32-002 Węgrzce Wielkie

b) płatność podzielna na 2 części – zaliczka (50%) płatna przelewem tradycyjnym + dopłata drugiej części płatna przelewem tradycyjnym lub za pobraniem.

V. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności klienta. Po złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacje w nim zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem przesyłki. W protokole powinny znajdować się informacje dotyczące uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego.

2. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru prosimy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w załączniku do regulaminu i przesłać do na adres info@ness-lighting.com. Do formularza reklamacyjnego prosimy dołączyć zdjęcia wady, ewentualny protokół szkody spisany z firmą kurierską.

3. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie firmy Ness Lighting w terminie niezwłocznym, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z uwagi na charakterystykę sprowadzanego towaru – sklep zastrzega sobie prawo wydłużonego terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia o czym klient będzie na bieżąco informowany.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

6. Informujemy, iż w przypadku zamówienia produktu oznaczonego tym samym kodem w odstępach czasowych, towar może różnić się co do koloru materiału lub innych jego parametrów. Nie stanowi to jednak wady produktu, dającej podstawę do złożenia reklamacji, a wynika z okoliczności, iż produkty pochodzą z innych partii. W konsekwencji, reklamacje składane na tej podstawie nie będą mogły zostać uwzględnione przez sprzedającego. W przypadku składania tego rodzaju zamówień i domawiania kolejnych sztuk produktów oznaczonych jednakowym kodem, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze sklepem internetowym. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia na stronie precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać, że indywidualne ustawienia monitora może zmienić odcień koloru i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

7. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do magazynu firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

8.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem zwracany jest mu koszt przesyłki. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

9. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.

10. Reklamacja nie uwzględnia kosztów montażu i/lub demontażu wadliwego towaru.

11. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

12. Wszystkie towary w naszym Sklepie Internetowym są wykonywane na specjalne zamówienie Klienta. Ich parametry (wielkość, długość, kolorystyka, detale wykończenia) są każdorazowo ustalane z Klientem przed złożeniem zamówienia i towar wytwarzany jest od podstaw zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Sklepem a Klientem. W tej sytuacji Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Towary wykonywane są na indywidualne zamówienie, co wyklucza możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrotu.

13. Konsumentowi zgodnie z Art. 38 pkt. 1 i 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. – Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827 ze zm. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

VI. Gwarancja

1. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Do rozpatrzenia gwarancji niezbędny jest dowód zakupu.

2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Produkty zrobione z naturalnego drewna mogą posiadać sęki, rozwarstwienia czy szorstkie powierzchnie, normalne dla produktów wykonywanych z litego drewna. Występowanie takich skaz jest czymś naturalnym dla materiału z którego produkty są wykonywane. Drewno jako materiał naturalny jest „żywy” będzie „pracować” jeżeli będzie wystawiane na różne warunki atmosferyczne czy zmiany temperatur.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

5. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania towaru, niezgodnego z ich przeznaczeniem,
 • różnic ilościowych bądź jakościowych oraz wad widocznych (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia towaru i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy,
 • wad i uszkodzeń o których Klient został poinformowany i w wyniku których obniżono cenę wyrobu, -towarów objętych promocją, wyprzedażą, które nie podlegają zwrotowi oraz gwarancji ze względu na charakter akcji promocyjnej lub wyprzedażowej,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta (typu rysy, obicia elementów, wgniecenia),
 • usterek nieistotnych dla użytkowania i całkowicie niewidocznych po ich zamontowaniu,
 • wszelkich oczekiwań Klienta dotyczących jakości lub zakresu umowy odbiegających od przyjętego przez Producenta standardu zaprezentowanego w ekspozycjach,
 • szkód powstałych w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu towarów lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie).

6. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonanie oględzin lub napraw, Sprzedawca uważa, że odstąpił on od wszelkich roszczeń.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NESS LIGHTING Kamil Sendorek Kokotów 873 32-002 Węgrzce Wielkie zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (dalej „RODO”).

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji Twojego Zamówienia;
 • rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie;
 • naszych działań promocyjnych i handlowych. W tym sklep zbiera i przetwarza adresy e-mail użytkowników, aby wysyłać treści marketingowe związane z działalnością – informacje o charakterze handlowym, oferty, promocje, nowości.
 • korzystania z formularzy –zwrotów i reklamacji i kontaktowego aby spółka mogła skorzystać z tej formy kontaktu, użytkownik musi podać swój adres e-mail, aby klient miał kontakt ze sklepem, aby sklep sprawnie mógł odpowiedzieć na pytania .
 • utworzenia Konta w Sklepie;

3. Sklep zbiera dane osobowe tylko wtedy kiedy jest to niezbędne, przechowywane są one tylko przez okres niezbędny do realizacji celu. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych z formularza. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu dostawy zamówienia, danych do wystawienia Faktury VAT.

4. Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach.

5. W przypadku naszych klientów dane przechowujemy na czas konieczny do efektywnej realizacji zamówień. Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym (licząc od chwili, gdy umowa przestaje obowiązywać).

6. Na mocy art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzamy przetwarzanie danych osobowych naszych klientów innym firmom w celu wykonania przez te firmy czynności związanych z realizacją zamówień (np. transport), administracją. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum wymaganego do poprawnego wykonania usługi.

7. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw w których RODO nie obowiązuje.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nasz Sklep Twoich danych, prosimy abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem.

VIII. Zgodność towaru z ofertą

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu Internetowego były zgodne z rzeczywistością.

Kolory materiałów widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć lub światła.

Towary wykonane ręcznie (jak np. szklane klosze, konstrukcje lamp) na każdym egzemplarzu mogą się nieznacznie różnić. Brzegi produktów wykonanych ręcznie, mogą być naturalnie nierówne.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności:

a) w przypadku zmiany przepisów prawnych,
b) w przypadku wydania przez sąd powszechny orzeczenia,
c) w przypadku wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
d) w przypadku zmiany, rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności, użyteczności, sprawności Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia podanego przez Sklep Internetowy, nie wcześniej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz z tekstem Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Do praw i obowiązków powstałych na podstawie dotychczasowego regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin.

4. W razie sporów na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony umowy będą dążyły do rozwiązania polubownego sporu. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem sklepu jest prawo polskie.

5. Sprzedawca informuje Klienta który jest konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozpatrywania sporów są w szczególności rzecznicy praw konsumentów, lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2022r

 

Załączniki: